http://kianvoltage.ir/templates/sj_stabwall/images/logo-loading.png

اصول و مبانی ابزار دقیق

 

در سال هاي اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده اي در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جدا ناشدنی از فرایند می باشد. صنایع مختلف از واحدهاي کوچک تا مجتمع هاي بزرگ صنعتی همه به نحوي از دستگاه هاي کنترل استفاده می کنند بطوریکه بهره برداري مطلوب از نظر اقتصادي و فنی بدون استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک میسر نخواهد بود. رشد اقتصادي کشورهاي فراصنعتی و رقابت سایر کشورهاي توسعه یافته بر سر در اختیار گرفتن بازارهاي جهانی و همچنین رقابت کشورهاي در حال توسعه براي رسیدن به کشورهاي توسعه یافته، نیاز به اتوماسیون و رسیدن به حداکثر تولید ضمن حفظ استاندارد و کیفیت را امري اجتناب ناپذیر نموده است.... 

  دانلود - Download Link
  حجم: 7.28 MB
  تعداد صفحات: 134
  نوع فایل : PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Top